Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 451 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Financiën
Dekker: ’Scholen moeten transparant zijn in hun communicatie over vrijwillige ouderbijdrage’ - 19-3-2015
“Het is van het grootste belang dat scholen transparant zijn in hun communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de andere kosten die het onderwijs met zich meebrengt voor ouders.”...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
Brochure OCW programma’s van eisen PO 2015 beschikbaar - 2-3-2015
Voor een overzicht van de bedragen in het kader van de materiële instandhouding voor het primair onderwijs 2015 heeft het ministerie van OCW een brochure gepubliceerd. Deze brochure is een...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Maatwerk voor scholen die kampen met grote toestroom asielzoekerskinderen - 17-2-2015
“Door recente groei van het aantal asielzoekerskinderen staan scholen voor de uitdaging deze kinderen – vaak tijdens het schooljaar – op te vangen en hiervoor is adequate...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën
CBS: schoolkosten voor ouders redelijk stabiel - 2-2-2015
In de jaren 2012 en 2013 zijn de schoolkosten die ouders voor hun kind(eren) betalen ongeveer gelijk gebleven. De onderwijsuitgaven van de overheid zijn in 2013 met ruim 3 procent gestegen, tot 41,7...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën
Positief resultaat financiën funderend onderwijs 2013 - 20-1-2015
Het funderend onderwijs staat er financieel goed voor. Zowel het primair als het voortgezet onderwijs sloten 2013 af met een fors positief resultaat. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën
Vrijwillige ouderbijdrage voor veel ouders te hoog - 8-1-2015
Een op de drie ouders kan de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet betalen, zo blijkt uit onderzoek van de SP. Bijna de helft (48 procent) van de ouders betaalt meer dan 50 euro...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage, Inspectie
Van Haren bij BNR: “Scholen wijzen ouders op vrijwilligheid ouderbijdrage” - 20-11-2014
"Een ouderbijdrage wordt samen met de ouders vastgesteld. Een school kiest ook samen met de ouders de doelen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren...
Primair onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
​Oudergeleding MR moet toezien op schoolkosten - 19-11-2014
De oudergeleding in de medezeggenschapsraad moet erop toezien dat de kosten voor onder andere schoolexcursies voor ouders betaalbaar blijven. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
Dekker is positief gestemd over overheveling - 12-11-2014
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft veel vertrouwen in de overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen. Dat onderschrijft hij in een brief aan de...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Huisvesting
Scenariomodel-VO en Planmirror beschikbaar - 22-10-2014
Naast het Scenariomodel PO is nu ook een online tool voor het voortgezet onderwijs beschikbaar om toekomstige ontwikkelingen rond leerlingenaantallen en de formatie te voorspellen. Met het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Formatie
Btw-vrijstelling Passend onderwijs tot 1 augustus 2016 - 22-10-2014
In verband met de invoering van de Wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Belastingen
Programma’s van eisen materiële instandhouding 2015 vastgesteld - 14-10-2014
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Voornemen tot bestuurlijke fusie kinderopvang en onderwijsstichting - 8-10-2014
De Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam Zwijndrecht (PCOAZ) hebben het voornemen om met ingang van het schooljaar 2015/2016 bestuurlijk...
Primair onderwijs
Dossier: Fusie
Lidmaatschap - Vakbondscontributie: ook dit jaar fiscaal voordeel - 30-9-2014
Leden van de AVS kunnen in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie, door uiterlijk 1 november een verklaring in te leveren bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee...
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen
​Tablets voor personeel belastingvrij - 17-9-2014
Werkgevers hoeven per 1 januari 2015 geen belasting meer te betalen over het verstrekken van tablets aan personeel. Dit staat in een brief die Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, begin...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen, ICT
Tot 30 september subsidie aanvragen internationalisering (vios) - 17-9-2014
Tot 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen in het kader van Vios Curriculumontwikkeling (talen) voor dit schooljaar. Het subsidieprogramma Vios is bedoeld voor het verankeren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Internationalisering, Subsidieregelingen
Regeling fusietoets gewijzigd per 11 september - 17-9-2014
In bepaalde situaties is het mogelijk om zonder advies van de Commissie Fusietoets (CFTO) een fusie te realiseren. Leerlingendaling is nu als expliciete rechtvaardigingsgrond in de Regeling...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Fusie, Regelingen
Subsidieregeling Jong en Oud biedt jonge leerkracht een baan - 17-9-2014
Pas afgestudeerde leraren komen moeilijk aan de slag en de ‘ontgroening’ in het onderwijs neemt in de komende jaren verder toe. Schoolbesturen die jonge leerkrachten een kans willen geven...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Dekker keurt scholenfusie in Dokkum alsnog goed - 27-8-2014
Een marktaandeel van meer dan 50 procent alléén, is geen grond om een scholenfusie af te wijzen. Dat oordeelde de Rechtbank Leeuwarden in april. In augustus heeft staatssecretaris...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Fusie
Sociale verzekeringen per 1 juli 2014 - 20-8-2014
Per 1 juli 2014 is het minimumloon verhoogd naar € 1.495,20. Uitkeringen als AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong worden hierdoor ook aangepast. Daarnaast hebben wijzigingen in de belastingtarieven...
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Meer financiële ruimte bij samenvoeging school - 11-7-2014
Pas rond de zomer van 2015 komt staatssecretaris Dekker met wetsvoorstellen die het scholen en besturen makkelijker kunnen maken de negatieve gevolgen van krimp te beteugelen. Wel krijgen scholen al...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Krimp, Fusie
'Geld direct aan scholen uitkeren is niet voordeliger' - 19-6-2014
Het levert geen besparing op om het onderwijsgeld direct aan de scholen uit te keren. De kosten zouden zelfs hoger kunnen zijn dan nu het geval is. Dat stelt minister Bussemaker van OCW in een reeks...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Bedrijfsvoering en financiën
Vorming samenwerkingsschool wordt eenvoudiger - 26-5-2014
Het wordt voor openbare en bijzondere scholen die vanwege krimp samen verder willen gaan, eenvoudiger om te fuseren. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Fusie
Ruimte in wetgeving voor vorming samenwerkingsschool - 20-5-2014
Het is voor een bestuur van openbare scholen wettelijk niet toegestaan om gezag te voeren over een samenwerkingsschool. Dat concludeert het Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) na onderzoek in opdracht...
Primair onderwijs
Dossier: Fusie
Rechtbank verwerpt fusie-afwijzing Dekker - 8-5-2014
Een geplande fusie tussen twee schoolbesturen in Noord-Nederland is ten onrechte afgewezen door staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Dat heeft de rechtbank van Leeuwarden onlangs bepaald. De...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Fusie

Pagina's

Financiën - Documenten

Er zijn 156 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Materiële instandhouding, Huisvesting, Huisvesting instandhouding
Bijlage bij: Eerste bevindingen Algemene Rekenkamer overheveling buitenonderhoud po
Dossier: Regelingen, Lumpsum
Bijlage bij: Overzicht van financiële regelingen PO 2013

Pagina's

Financiën - Veelgestelde vragen

Er zijn 38 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Pensioen, Bapo
13 februari 2014
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen
27 juni 2013
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Fusie, Huisvesting
21 juni 2012
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
15 mei 2012
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Fusie en samenwerking
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Fusie
Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping
(16 april 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Management
Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis
(12 maart 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Management
Begroten, budgetteren en verantwoording
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Lumpsum, Management
Simpele quick wins voor kostenbesparing
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Management, Begroting
Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Bedrijfsvoering en financiën, Financiën, Begroting