Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management

Hier vindt u praktische informatie over bestuursvormen, DGO, management, medezeggenschap, verhouding bestuur-management. Er komen onderwerpen aanbod als: Wat zijn de valkuilen bij het voeren van DGO, hoe zet je een medezeggenschapsraad op, welke bestuursvormen zijn er binnen het primair onderwijs mogelijk, waar moet je op letten als je als éénpitter overweegt om te gaan samenwerken en meer.

Bestuurlijke schaalvergroting, meer autonomie, de-regulering en invoering van lumpsumbekostiging; het zijn allemaal ontwikkelingen die zorgen voor een veranderende verhouding en verdeling van taken en bevoegdheden tussen – zoals we dat nu nog noemen - : bestuur en management.

Daarnaast vindt u hier links naar andere websites met praktische informatie over bestuur en management.

 

Artikelen

Medezeggenschap op scholen krijgt ruime 7 - 4-4-2012
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) brengt personeel, ouders en leerlingen in positie om een rol te spelen in het besluitvormingsproces op scholen. Op 99 procent van de scholen zijn...
Primair onderwijs
Checklist bestuursformatieplan - 23-3-2012
Ieder bestuursformatieplan staat allereerst stil bij het doel ervan: Uitgangspunt is de strategische beleidsvisie van het schoolbestuur. Deze strategische beleidsvisie geeft hoofdlijnen voor:...
Primair onderwijs
Nieuwe registerorganisatie voor schoolleiders op komst - 14-3-2012
In het voorjaar van 2012 werken de vier organisaties AVS, AOb, CNVO en PO Raad aan de komst van een onafhankelijke registerorganisatie voor schoolleiders in het primair onderwijs. Daarbij wordt...
Primair onderwijs
Maximum aan beloning onderwijsbestuurders - 16-2-2012
De Tweede Kamer stemde in december 2011 in met het voorstel voor de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT). Deze wet beoogt een maximum te...
Primair onderwijs
Relatie tussen wetenschap & techniek en opbrengstgericht werken is niet eenduidig - 16-2-2012
De veronderstelde relatie tussen wetenschap & techniek en opbrengstgericht werken is niet eenduidig, zo blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut, dat schoolportretten maakte van...
Primair onderwijs
Strategieontwikkeling met oog voor de omgeving - 28-12-2011
Om te excelleren in een voortdurend veranderende omgeving is een vooruitziende blik en een duidelijke strategische koers noodzakelijk. Van de start van een nieuwe school tot en met een fusietraject...
Primair onderwijs
Goed onderwijs, goed bestuur - 28-12-2011
Er is de laatste tijd zoveel veranderd dat de invulling van het managementstatuut daar niet meer bij past. De verdeling tussen bovenschools management en bestuur vraagt om heldere afspraken, zodat...
Primair onderwijs
Doorpakken naar een toekomstgerichte organisatie - 28-12-2011
Organisatieontwikkeling als basis voor succes. Wat wilt u en zit u op de goede weg? Scholen hebben vaak wel een visie geformuleerd, maar deze heeft soms onvoldoende draagvlak of is nog weinig...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties
 


Bestaansrecht scholen primair onderwijs