Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Leergang Professioneel Bestuurder


Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen en vraagt diepe kennis en strategische vaardigheden


Als we de vraag zouden stellen wie de belangrijkste rol vervult voor een groot zeeschip, zou u dan meteen ’de ontwerper‘ als antwoord geven? En toch is de bestuurder van een educatieve instelling vooral belangrijk als ontwerper en minder als degene die het stuur in handen heeft. De persoon van de leider speelt een doorslaggevende rol. Wat voor leider bent u en wat voor leider wilt u zijn in de context waarin u werkt? Wat voor leider is er in de complexiteit van een onderwijsorganisatie nodig? En wat moet u daarvoor ontwikkelen? Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen.

Kenmerken

  • Op basis van een door u ingebracht strategisch vraagstuk voor uw eigen organisatie wordt u gedurende de hele leergang uitgedaagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de vertaling naar uw strategische beleid voor de middellange termijn. U kunt de u toebedeelde taken effectief en doelgericht organiseren en reflecteren op eigen handelen.
  • Ontwikkeling via probleemgestuurd leren waarbij de groep onder leiding van een expert via een casus of een game problemen uit de praktijk analyseert en mogelijke oplossingen verkent. Het vullen van de ’gereedschapskist‘ voor de eigen praktijk staat daarin centraal.
  • Ontwikkeling van de eigen persoonlijke stijl door te leren met en van elkaar, met ondersteuning van deskundige docenten (ook van buiten de sector onderwijs en educatie).

Opbouw
De leergang Professioneel Bestuurder bestaat uit modules die uitgevoerd worden in vijf tweedaagse (incl. overnachting) en vijf eendaagse bijeenkomsten. De docenten en trainers zijn allen experts op hun vakgebied en werkzaam in verschillende domeinen. Soms zijn ze zelf bestuurder en verbinden dan ervaring aan verdieping. De literatuur die gebruikt wordt, is actueel en heeft voldoende diepgang, passend bij de functie. U ontvangt na afloop, bij voldoende beoordeling van uw portfolio, een certificaat.

Programma
Persoonlijk Leiderschap
Wat zijn mijn diepste drijfveren in mijn werk? Wat zijn mijn ‘hoogste’ waarden die ik wil manifesteren mijn leiderschap? Met behulp van Spiral Dynamics, is dit het startpunt van deze leergang. In de intervisiesessies leer je met en van elkaar rond leiderschapsvraagstukken en hoe je deze door middel van diep luisteren, aansluiten en reflecterende vragen kan verdienen. De leergang besluit met de module Confronteren met Respect.
Begeleiding: Jasper Rienstra (Spriral Dynamics, intervisie en Confronteren met Respect) en Leidje Witte (module Confronteren met Respect)

Organisatiefilosofie
Hoe werken organisatiefilosfieën door op de organisatiestructuur? U leert spanningen en fricties in de organisatie te voorzien voortkomend uit verschillen in organisatiefilosofie. Begeleiding: Jaap Jan Brouwer

Governance
Wat zijn de uitdagingen voor de bestuurder en de toezichthouder?In deze module besteden we aandacht aan de ontwikkelingen binnen onderwijsbestuur, de rollen van de bestuurder en toezichthouder en de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie.
Begeleiding: Carine Hulscher-Slot, Chris Tils en Hartger Wassink

Onderwijs en maatschappij
In de module Onderwijs en Maatschappij wordt inzicht gegeven in de evolutionaire en historische ontwikkelingen van de Nederlandse samenleving. Daarmee kan de dynamische context van de eigen onderwijsorganisatie beter (met een integrale, systemische blik) begrepen worden – en daarmee bewuster de eigen leiderschapskoers bepaald worden.

Organisatieontwikkeling
Binnen welk kader vinden strategische ontwikkelingen plaats (de Wet, maatschappelijke verwachtingen)? Hoe werkt het systeem achter de strategie en wat zijn de mogelijkheden om de organisatie strategisch intern en extern te positioneren?
Begeleiding: Henk Derks en Peter Vereijken

Onderhandelen
Na het volgen van deze module kent u de kunst van het onderhandelen en herkent en begrijpt u de eigen onderhandelingsstijl en die van anderen. Leerdoelen worden bereikt door korte seminars afgewisseld met zelftests en praktijkoefeningen.
Begeleiding: Henk Strating

Veranderkunde
U krijgt inzicht in verschillende veranderstrategieën en weet deze te vertalen naar concreet gedrag van medewerkers. Inzicht in belemmeringen binnen de eigen organisatie en inzicht in in te zetten interventies zullen u helpen om het gewenste effect te bereiken.
Begeleiding: Ron Wolsleger en Roald Pool

Bedrijfsvoering
De aansluiting van bedrijfsvoering op de missie-visie en strategisch beleid krijgt inhoud tijdens de module bedrijfsvoering. U krijgt inzicht in scenario denken in relatie tot meerjarenbegroting en continuïteit in risicomanagement en in gebruik van ken-/ en stuurgetallen.
Begeleiding: Geke Lexmond en Joke Walraven.

De eindopdracht van de Leergang Professioneel Bestuurder bestaat uit 2 onderdelen. Als eerste een reflectieverslag over de eigen persoonlijke ontwikkeling in de professionele rol als bestuurder. Voor het tweede deel heeft u de keuze tussen de hereiking van het strategisch plan of een persoonlijk visiedocument.

Opbrengsten

  • U bent als professional en als persoon goed toe gerust voor uw taak als bestuurder.
  • U kunt strategisch denken en handelen en bent vaardig in relaties met interne en externe partijen. U kunt reflecteren op eigen handelen en daarop uw gedrag en verdere ontwikkeling sturen.
  • U bent in staat ontwikkelingen internationaal, in de Nederlandse maatschappij en in het onderwijsbeleid te onderkennen, te analyseren en te vertalen in strategisch beleid voor de middellange en lange termijn.

 

Reacties
‘Ik ben blij dat ik deze leergang gevolgd heb. Andere inzichten, goede feedback en persoonlijke analyses vanuit theorie en spiral dynamics hebben mij veel gebracht.’
‘Het was veel meer dan een welkome afwisseling van de hectiek van de dag en een voorbeeldfunctie voor de eigen organisatie (‘een leven lang leren’): een verrijking.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang ‘Professioneel bestuurder’ is gecertificeerd door het Schooleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Leidinggeven aan verandering’ en bij de deelthema’s ‘Organisatie van de school en bedrijfsvoering’ uit het thema ‘Regie en strategie’ en bij het deelthema ‘Verantwoording’ uit het thema ‘kennis en kwaliteitsontwikkeling’.

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 9 januari 2018


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Jasper Rienstra
Mooi Boos / CHE Synnervate
Chris Tils
Fundatis
Carine Hulscher-Slot
Leeuwendaal
Hartger Wassink
Stichting NIVOZ / Adviesbureau ‘De Professionele Dialoog’.
Henk Strating
HS-Arbeidsvoorwaarden
Roald Pool
Leeuwendaal
Geke Lexmond
Leeuwendaal
Leidje Witte
Mooi Boos
Joke Walraven
Leeuwendaal

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png