Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wetsvoorstel samenwerkingsschool strijdig met grondwet

Wetsvoorstel samenwerkingsschool strijdig met grondwet

De Raad van State heeft onlangs weer bevestigd dat het wetsvoorstel om te komen tot vereenvoudiging van de samenwerkingsschool in strijd is met artikel 23 van de Grondwet. De Tweede Kamer nam het (iets aangepaste) wetsvoorstel eind 2016 aan. De Eerste Kamer heeft nog niet ingestemd met het voorstel.
 
Het gaat om twee aspecten: het continuïteitscriterium en de bestuurlijke vormgeving. Concreet gaat het om de vraag of de getalscriteria waaraan scholen moeten voldoen om een samenwerkingsschool op te richten niet te ruim zijn, zodat de samenwerkingsschool op termijn geen uitzondering meer zal zijn op het in art. 23 vastgelegde duale bestel. Het tweede aspect gaat over het voorstel om samenwerkingsscholen ook te laten vallen onder een openbaar schoolbestuur.

Strijdig met Grondwet
In de voorlichting van de Raad van State van 22 maart jl. concludeert het belangrijkste adviescollege van de regering dat ‘ten aanzien van de aanpassing van het continuïteitscriterium dat, hoewel de reikwijdte van het wetsvoorstel beperkter is geworden, de strijd met de Grondwet blijft. Niettegenstaande de beperking komt met name in het primair onderwijs een grote groep scholen in aanmerking voor de vorming van een samenwerkingsschool, zonder dat opheffing van deze scholen noodzakelijk is. Het aangepaste criterium voldoet daarmee niet aan het grondwettelijke uitgangspunt dat de samenwerkingsschool een uitzondering vormt op de hoofdstructuur van het duale bestel (openbaar onderwijs in openbare scholen, bijzonder onderwijs in bijzondere scholen)'
Ook op het punt van de bestuurlijke vormgeving van de samenwerkingsschool blijft de Raad bij zijn mening dat ‘de Grondwetgever er van uit gaat dat een samenwerkingsschool niet in stand kan worden gehouden door een stichting voor openbaar onderwijs.’ Ook dit gaat tegen de Grondwet in, omdat ‘de overheid zich als bevoegd gezag van de samenwerkingsschool niet kan binden aan het bijzonder onderwijs zonder in strijd te komen met het neutraliteitsvereiste en het vereisten van algemeen benoembaarheid van het personeel’.
 
De eerdere kritiek van de Raad van State had er al voor gezorgd dat de regering het voorstel enigszins aanpaste. Het voorstel is wel ingediend bij de Tweede Kamer, die het vervolgens aannam. Nu is het wachten op het besluit van de Eerste Kamer.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 april 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Het ABC van de CAO PO (Herziene versie januari 2017)