Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4752 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Vraag naar cultuurcoaches groter dan begroot - 23-2-2017
In 2016 hebben gemeenten 256 fte aan cultuurcoaches gerealiseerd. Dat is veel meer dan de oorspronkelijk begrote 135 fte. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Zonder structurele gemeentelijke middelen blijft de toekomst van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kamer en Dekker staan achter Richtlijn dyslexie - 23-2-2017
Alle leden van de Vaste Kamercommissie onderwijs hebben in het Algemeen Overleg van 22 februari aangedrongen op betere afspraken over de verstrekking van dyslexieverklaringen. Het ligt in de verwachting dat staatssecretaris Dekker hierover het gesprek aangaat met het Nederlands Kwaliteitsinstituut...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe subsidieronde kort praktijkgericht onderwijsonderzoek - 23-2-2017
Vanaf 23 februari 2017 kunnen consortia van wetenschappelijke onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk weer subsidie aanvragen bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om samen een kort praktijkgericht onderzoek (maximaal 16 maanden) uit te voeren. Vertrekpunt voor...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Onderwijsraad: ‘Meer aandacht voor onderwijs in vluchtelingenbeleid - 23-2-2017
Meer aandacht voor onderwijs in het vluchtelingenbeleid en goede basisvoorzieningen die kunnen worden opgeschaald bij een piek in de instroom. Daar pleit de Onderwijsraad voor in het op 23 februari gepubliceerde advies ‘Vluchtelingen en onderwijs.’ Ondanks aangebrachte verbeteringen in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer ingestemd met lerarenregister - 22-2-2017
De Eerste Kamer heeft 21 februari ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap hun beroep uit te oefenen en in te vullen. Leraren vanaf 1 augustus 2018 een beroepsregister. Welke eisen aan het beroepsregister worden...
Primair onderwijs
Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald - 21-2-2017
Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald (naar 22.948). Het totale percentage daalde van 1,8 naar 1,7 procent (1400 minder). Dat maakte minister Bussemaker op 21 februari bekend...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Steeds meer kinderen krijgen peuteronderwijs - 21-2-2017
Bijna 80 procent van de kinderen met een risico op een achterstand krijgt peuteronderwijs. Ook peuters zonder achterstand gaan steeds vaker naar de voorschool. De voorschoolse educatie, bedoeld voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar, is flink gegroeid. Dit meldt de Volkskrant naar aanleiding van een...
Primair onderwijs
Gezonde school boekt vooruitgang - 20-2-2017
Het programma Gezonde School is een van de gezondheidsprogramma’s die veel vooruitgang heeft geboekt. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM in opdracht van ZonMw heeft uitgebracht en onlangs gepresenteerd werd tijdens de jaarconferentie van Alles is gezondheid…, onderdeel...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Beter doorstroom van vmbo naar mbo via nieuwe wet - 20-2-2017
Vmbo’ers kunnen in de toekomst op meerdere manieren doorstromen naar het mbo. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaan doorlopende leerroutes vmbo-mbo met een nieuwe wet mogelijk maken en de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo bij elkaar voegen. Ook wordt...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Academische opleidingsscholen bevorderen onderzoekende houding - 17-2-2017
Academische opleidingsscholen hebben veel impact op de professionalisering van leraren en op de schoolontwikkeling. Daarnaast versterken academische opleidingsscholen de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen. Dit blijkt uit een studie naar de waarde van de academische opleidingsschool,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Kamer wil limiet aan ouderbijdrage stellen - 17-2-2017
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een limiet wordt gesteld aan de hoogte van de vrijwillige bijdrage die scholen in het primair en voortgezet onderwijs aan ouders mogen vragen. De Tweede Kamerleden Joyce Vermue (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) hadden hierom gevraagd in een motie. De AVS...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijs, leerlingen en ouders vragen Kamer curriculumherziening niet stil te zetten - 17-2-2017
Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting een herziend curriculum. Het voorstel van de AVS, de Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Structurele bekostiging voor levenbeschouwelijk onderwijs - 16-2-2017
De bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) op openbare scholen wordt structureel. Op 14 februari stemde de Eerste Kamer in met het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA) om de financiering van...
Primair onderwijs
Eerst hoorzitting Onderwijs2032 - 16-2-2017
Het algemeen overleg over Onderwijs2032 dat op 16 februari zou plaatsvinden in de Tweede Kamer is uitgesteld. De kamer heeft besloten dat er eerst vlak na de verkiezingen een hoorzitting zal plaatsvinden met betrokkenen en experts.   Aanleiding is de brief die staatssecretaris Dekker op 10...
Primair onderwijs
Lerarenregister jaar uitgesteld - 16-2-2017
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op verzoek van de Eerste Kamer de invoering van het lerarenregister met een jaar uitgesteld. Een van de redenen is dat er nog te weinig draagvlak onder leraren is voor dit register. In de oorspronkelijke plannen van de staatssecretaris zou de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aantal schorsingen neemt toe - 14-2-2017
Het aantal schorsingen in po en vo is in schooljaar 2015-2016 gestegen in vergelijking met daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Tenminste 5707 leerlingen in po en vo werden vorig schooljaar langer dan een dag geschorst: 436 basisschoolleerlingen en 5271 vo-leerlingen. Het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sectorraden bezorgd over opzet lerarenregister - 14-2-2017
Volgens de sectorraden is er nog te weinig draagvlak onder leraren voor het lerarenregister. Bovendien sluit het wetsvoorstel lerarenregister onvoldoende aan op de schoolcontext, levert het administratieve lasten op voor scholen en zijn er onduidelijkheden over de arbeidsrechtelijke consequenties...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Investeringsfonds deels ook voor duurzame scholen - 13-2-2017
Het kabinet maakte onlangs bekend dat het investeringen gaat stimuleren op diverse terreinen. Ook maatschappelijke domeinen als onderwijs, zorg en veiligheid vallen binnen het blikveld van Invest-Nl. Een deel van het geld kan besteed worden aan de verduurzaming van scholen. Minister Dijsselbloem...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel betere bescherming privacy leerlingen - 13-2-2017
De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Door de invoering van gecodeerde pseudoniemen hoeven voortaan minder persoonsgegevens uitgewisseld te worden tussen een school en een aanbieder...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer - 11-2-2017
Op 10 februari 2017 hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pabo-alumni straks ook bevoegd in vmbo - 10-2-2017
Pabo-alumni kunnen vanaf februari 2017 in een maatwerktraject een nieuwe bevoegdheid halen met de naam ‘groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader’. Deze docenten kunnen nu in een half jaar hun bevoegdheid halen, zodat ze (bevoegd) op het vmbo kunnen lesgeven. In de eerste jaren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meester of juf staat model voor omgang tussen leerlingen - 10-2-2017
De leerkracht heeft een belangrijke rol in de relaties tussen klasgenoten. Is de leerkracht voornamelijk positief, dan laten leerlingen pro-sociaal gedrag zien. Heeft een leerkracht echter veel conflict met leerlingen, dan vertonen leerlingen meer agressie en vinden zij elkaar vaker onaardig. Dat...
Primair onderwijs
Studiereis ’De Noordse driehoek’ wegens succes herhaald - 10-2-2017
Naast april 2017 biedt de AVS de studiereis naar Zweden, Estland en Finland in verband met de enorme belangstelling ook aan in het najaar van 2017: van 8 tot en met 14 oktober. Deze unieke reis, ‘De Noordse driehoek’, biedt deelnemers de kans om kennis te maken met drie...
Primair onderwijs
Basis voor goed burgerschapsonderwijs is positief schoolklimaat - 10-2-2017
Welke mechanismen binnen de school kunnen bijdragen aan burgerschapscompetenties van leerlingen? De basis voor goed burgerschapsonderwijs is een positief schoolklimaat. Essentieel daarbij is aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. Dit blijkt uit een literatuurstudie en onderzoek naar ‘...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vier interactieve praktijksessies op AVS-congres - 9-2-2017
Voor de derde keer organiseert de AVS interactieve praktijksessies op haar jaarlijkse congres. Dit zijn korte sessies van 10 minuten waar een schoolleider of deskundige zijn of haar ervaringen met een bepaald thema deelt met collega's en andere congresgangers. Tijdens het AVS-congres op 17...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

actueel-agenda1.jpg

Agenda

Er zijn 102 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.
Data: 22 november 2018
Lesgeven is een ambacht. Dat vraagt fundamenteel inzicht in  en begrip van de ontwikkeling van het kind. Begrip over de directe samenhang van de sensomotoriek met gedrag, groepsdynamiek en taalcognitieve ontwikkeling. Deze kennis en bijbehorende vaardigheden zorgt voor de meest fundamentele...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 11 december 2018
Voor iedereen: die eigen leiderschap persoonlijk wil verbeteren en/of verdiepen; die balans wil realiseren tussen sturen op gedrag en sturen op resultaat; die verschillen ziet als kansen om beter aan te sluiten; die daadwerkelijk het klimaat op de werkvloer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Mede mogelijk gemaakt door:
Er zijn 13 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Pagina's

Meer informatie

Hoe werkt het?
Wegens technische problemen is het zelf plaatsen van een vacature op dit moment niet mogelijk. Wij hopen deze mogelijkheid zo snel mogelijk weer beschikbaar te maken.

Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst, de sollicitatieprocedure, uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Excuses voor het ongemak.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. In het formulier kunt u aangeven of u lid bent of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
In het formulier geeft u aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat u de vacature heeft geplaatst wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

Samenwerking Driessen HRM
Iedere vacature die u plaatst op deze website wordt kosteloos doorgeplaatst naar mijnwerk.nl en driessen.nl. Dit vergroot het bereik van uw vacature. Driessen HRM is AVS Voordeelpartner.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 39 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider